Formularz zwrotu (PDF)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.standom.com.pl prowadzony jest przez firmę Standom Sp. z o.o. ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.standom.com.pl

3. Definicje:

a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.standom.com.pl

b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

c)  Sprzedawca – firmę Standom Sp. z o.o. ul. M. Reja 16a, 50-354 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

d)  Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

e)  Zamówienie -oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

f)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

g)  Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

h)  Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka

i)   Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

j)   Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup

k)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  § 6.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.standom.com.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w niniejszego paragrafie jest dodanie Produktu do koszyka oraz wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu formularza i przesłanie go do Sklepu internetowego.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email.

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu przekazania produktu do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numer 71 322-95-20 lub wysłać email do Sprzedającego na adreszamowienia@standom.com.pl

8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

9. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu.

3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przelewem zwykłym, internetowym na konto bankowe Sprzedawcy lub kartą*

b) płatność za pobraniem.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których towar dostępny jest w magazynie).

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w  momencie ich składania.

9. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

* operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe  Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)   dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD, GEIS)

b)   odbiór zamówionych Produktów w magazynie Sprzedającego na ul. Zielnej1D, 55-200 Oława, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Nie wysyłamy za granicę paczek pow 175 cm .

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 § 5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody.

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email reklamacje@standom.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego:

Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław,

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu,  datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć drzwi z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.

4. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji

c) W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z Klientem, odbiera reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt Sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym i wysłanym przez Sprzedającego

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu

4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji na odległość jest  dostarczenie kompletu dokumentacji, w tym:

a)Szczegółowego opisu uszkodzeń, okoliczności ich powstania lub zauważenia ( np. przy odbiorze od kuriera, przed, w trakcie, czy po montażu).

b) Protokołu uszkodzenia spisanego z kurierem w dniu i godzinie dostawy, jeżeli podczas jej przyjęcia stwierdzono najmniejsze nawet uszkodzenie opakowania zewnętrznego.

c) Scanu lub zdjęcia dowodu zakupu lub podania jego numeru.

d) Wyraźnego zdjęcia produktu w całości, po jego rozłożeniu lub rozstawieniu.

e) Wyraźnych zdjęć zbliżeń na wszystkie uszkodzenia, wadliwe elementy, lub wadliwe części, powodujące powstałe uszkodzenia.

f) Żądań klienta.

Komplet dokumentacji należy wysłać na adres reklamacje@standom.com.pl Proces rozpatrywania reklamacji będzie uruchomiony po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ich braku, po upływie wyznaczonego terminu proces reklamacji zostanie zakończony, a sama reklamacja odrzucona.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu  Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Sprzedający, jednak do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton, w którym został zakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością firmy Standom Sp. z o.o.

2. Zabronione  jest  kopiowanie  zdjęć  i  innych  materiałów  graficznych,  przedruk  tekstów  zamieszczonych  na  stronie  oraz ich  udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody firmy Standom sp. z o. o.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.standom.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy Standom sp. z o. o. jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Regulamin obowiązuje od 2 września 2014 roku.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

IDEFINICJE

1. Administrator – Standom Sp. z o.o. ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IISTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

1.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas  trwale  usuwane  z  pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych  osobowych ani  żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie  powoduje  ich  usunięcia  z  urządzenia.  Mechanizm  Cookies  trwałych  nie  pozwala  na  pobieranie  jakichkolwiek  danych  osobowych  ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Polityka prywatności serwisu internetowego www.standom.com.pl oraz standom.pl 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. poszanowanie prywatności

Jesteśmy świadomi, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, które jesteśmy zobowiązani chronić. Dokładamy szczególnej staranności aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników naszego serwisu internetowego, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z ich oczekiwaniem. Dążymy do tego by zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za przyzwoleniem Użytkowników, poprzez formularze zamieszczone na stronie.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące plików cookies i danych osobowych oraz celu, w jakim są wykorzystywane na www.standom.com.pl i www.standom.pl . Są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies. Jeśli nie znajdziesz informacji, której poszukujesz skontaktuj się z nami poprzez pocztę tradycyjną na adres:

Standom Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 16a, 50-354 Wrocław, lub elektroniczną: sekretariat@standom.com.pl

2. podmiot zbierający dane:

Podmiotem zbierającym dane jest Standom Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 16a, 50-354 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091506, REGON 930242080, NIP 8981986452, zwaną dalej Administratorem.

Dane mogą zostać przekazane również naszym partnerom, więcej w pkt V.

3. definicje

cookies (ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na jego urządzeniu za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej, szczegółowe informacje dot. plików cookies,
serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach standom.com.pl i standom.pl
urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet).
Użytkownik – oznacza Podmiot, korzystający z naszego serwisu, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
marketing bezpośredni – przesyłanie Podmiotowi danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Podmiotu danych, w szczególności w celu zachęcenia do nabywania określonych towarów, usług, a także promowania określonych postaw, zachowań lub wizerunku określonych podmiotów.

II. CEL I PRAWO KONTROLI DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Dane osobowe osób odwiedzających serwis www.standom.pl lub standom.com.pl, czyli Użytkowników (Twoje) są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie jakim zostały przez Ciebie udostępnione. Dane osobowe, które przekazujesz na zasadzie dowolności, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celach handlowych i marketingowych poprzez rozsyłanie Newsletterów.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem lub umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. A w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

 • uprzednia zgoda Użytkownika – opt-in,

Opt-in

Dobrowolne i świadome wyrażenie zgody subskrybenta na zapis na listę subskrybentów e-mail, lub inny rodzaj kontaktu (np. przez SMS); opt-in jest podstawą tak zwanego marketingu za przyzwoleniem (permission marketing),

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. A także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych informacji uniemożliwi reakcję z naszej strony np.: brak danych kontaktowych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 4 Użytkownik winien zgłosić ten fakt na piśmie w siedzibie spółki Standom Sp. z o.o. na adres:

ul. M. Reja 16a , 50-354 Wrocław lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego.

III. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO?

1. Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez Ciebie. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum.

2. Na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których nam je udostępniłeś i nie wykraczają poza cele wskazane w pkt. II, a są zbierane w następujących zakładkach:

 • formularz kontaktowy: imię, nazwisko, telefon, adres dostawy/odbioru, adres e-mail, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji, adres e-mail wraz z treścią wiadomości jest wysyłany na skrzynkę pocztową zamowienia@standom.com.plreklamacje@standom.com.pl

w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,

IV. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Na każdym etapie zbierania danych staramy się zapewnić im poufność i bezpieczeństwo. Obejmuje to ograniczony dostęp do informacji o Tobie tylko dla upoważnionych pracowników Standom Sp. z o.o. , firm zewnętrznych obsługujących nasz serwis od strony informatycznej czy też administrujących serwis internetowy, firm kurierskich, transportowych, pocztowych dostarczających lub odbierających zamówiony/zwracany towar.   Stosujemy środki, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy się unowocześniać zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami oraz dostępnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Ciebie danych została zobowiązana do przestrzegania Rozporządzenia RODO  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane, zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie, z którą są one zobowiązane zapewnić poufność Twoim danym. W sytuacji, jeśli wykorzystanie Twoich danych nie jest uzasadnione celem wynikającym z przepisów prawa, zwrócimy się do Ciebie o potwierdzenie udostępnienia Twoich danych określonym podmiotom. Ponadto nasze systemy informatyczne posiadają wymagane rozporządzeniem MSWiA z 2004 r. środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

1. Informacje, które posiadamy o Użytkownikach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym oraz firmom, które dostarcza lub odbiorą Twój towar. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

(w zakresie administrowania serwisu internetowego, obsługi  informatycznej, hostingu),

 • KAMAC
 • TOP POSITION
 • PR MANAGEMENT
 • .NET
 • KEI.PL

(w zakresie niezbędnym dla supportu i rozwoju serwisu),

 • FOR IT serwis usług informatycznych
 • SIETOM serwis drukarek
 • JWT Usługi Doradcze

(w zakresie usług transportowych, pocztowych , kurierskich):

 • DPD
 • GEIS
 • Wir-S
 • POCZTA POLSKA

2. Dodatkowo informacje, które nam przekazałeś mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.

3. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

VI. CZAS PRZETWARZANIA INFORMACJI POUFNYCH

Informacje, które nam o sobie udostępniłeś wykorzystujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy,
 • jak również realizacji wymagań prawnych, do których jesteśmy zobowiązani np. dot. reklamacji.

Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów/nośników, na których zostały utrwalone.

VII. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Naszą zasadą jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zobowiązanie to odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do pozyskania i utrzymania relacji z Użytkownikiem.

Dane udostępnione przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

VIII. PLIKI COOKIES

1. Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka umożliwiają nam tworzenia analizy i audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania, cookies sesyjne nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych,
 • cookies „trwałe”: są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie wykorzystywanego urządzenia nie powoduje ich usunięcia, cookies „trwałe” nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych,
 • cookies „niezbędne”: tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. do usług wymagających uwierzytelnienia,
 • cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.

3. Ciasteczka są nam potrzebne do optymalizacji korzystania ze serwisu i dostosowania zawartości do Twoich preferencji. A także do rozpoznania Twojego urządzenia oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.

4. W przyszłości ciasteczka mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów zajmujących się reklamami, badaniami analitycznymi oraz dostawą aplikacji multimedialnych.

5. Nasza strona nie łączy się z serwisami zewnętrznymi. Jedyne dla potrzeb statystyk łączymy się z Google Analitics, ale nie wymaga to przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. Pliki cookies działają do momentu usunięcia z dysku lub ich zablokowania w przeglądarce.

7. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia Twojej przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Twoją akceptacją.

8. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia. Jest to możliwe w Twojej przeglądarce. Możesz włączyć lub wyłączyć przyjmowania plików cookies lub też każdorazowo być informowanym, że serwis internetowy chce zapisać plik cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Dokładny sposób konfiguracji zależy od używanej przeglądarki internetowej. Uważaj, czasami wyłączenie wszystkich plików cookies, może utrudnić działanie serwisu.

9. Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:

IX. DODATKOWE PYTANIA

1. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące ich danych prosimy o wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

3. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podajemy Państwu bezpośredni kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji:

Na adres: sekretariat@standom.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Standom Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 16a, 50-354 Wrocław